Jubileusz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi

21 listopada 2019   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 0

W tym roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi obchodzi jubileusz 50-lecia działalności.

Oficjalna uroczystość odbyła się 8 października w tucholskiej Książnicy. Obchody prowadziła dyrektor Hanna Klinger wraz z Martą Zienowską. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z historią Poradni przedstawioną przez Alinę Słoniewicz oraz wysłuchać wykładu dr Adrianny Kłoskowskiej na temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Uroczystość umilał zespół „Młodzi Borowiacy” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi, który zaprezentował pieśni i tańce regionalne. Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, placówek oświatowych, policji i straży pożarnej. Bydgoskie Kuratorium Oświaty reprezentowały dyr. Jolanta Metkowska i wizytator Daniela Krzyżelewska.

Kilka faktów z historii poradni

Powstała w siermiężnych czasach PRL-u – jak powiedziała na uroczystości dyr. Hanna Klinger. Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Tucholi utworzona została 1 września 1969 r. Organizację poradni powierzono Romanowi Głazikowi.

Początki funkcjonowania nie były łatwe. Brakowało pomocy, narzędzi diagnostycznych, fachowej literatury, wsparcia metodycznego, a przede wszystkim specjalistycznej kadry. Wszyscy pracownicy, a było ich z dyrektorem pięcioro, pracowali w niepełnym wymiarze etatu. najtrudniej było pozyskać psychologów. Dzięki staraniom dyrektora zadania te wypełniało dwoje psychologów z innych placówek, którzy zgodzili się wesprzeć tucholską poradnię.

Pierwszą siedzibą poradni były pomieszczenia w budynku przy ul. Bojowników PPR 4 (obecnie Dworcowa 4), dzisiejszej siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty. Do dyspozycji poradni początkowo były ciasne i słabo oświetlone, do tego przechodnie gabinety. Z czasem pozyskiwano dodatkowe pomieszczenia, jednak nadal nie były to warunki sprzyjające rzetelnej pracy diagnostycznej i doradczej ani terapeutycznej czy profilaktycznej.

Od 1 stycznia 1973 r. funkcję dyrektora poradni objął Wacław Kozłowski, niestrudzony badacz regionu tucholskiego, historyk, dokumentalista. Nowy dyrektor podejmował różnorakie starania, aby sprowadzić do Tucholi wykwalifikowanych pracowników.

Na dzień 1 września 1976 r. poradnia zatrudniała w pełnym wymiarze: dyrektora, 2 pedagogów oraz 1 psychologa. Ich pracę wspierała też sekretarka, kierowca, sprzątaczka i lekarz psychiatra. Tygodniowy wymiar godzin na bezpośrednią pracę z dzieckiem wynosił wówczas 24 godziny. Od sierpnia 1978 r. działa gabinet logopedyczny.

W grudniu 1980 r. pedagogiem poradni została Hanna Dąbrowska, a praktyki odbyła studentka IV roku psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Renata Zysnarska. Zyskała ona duże uznanie w ocenie ówczesnego dyrektora, który bezzwłocznie zwrócił się do KOiW w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrekcji ZSG w Tucholi, o przydzielenie kolejnego etatu psychologa i rekomendował na to stanowisko „mieszkankę Tucholi, absolwentkę tutejszego L.O. studentkę V roku psychologii UŁ, ob. Renatę Gramowską”, która to podjęła pracę w dniu 1.04. 1981 r. Zatem od 1982 r. poradnia zatrudniała już 3 psychologów, 2 pedagogów i dyrektora.

Pracownicy poradni często realizowali swoje zadania w terenie. Taką organizację ułatwiało posiadanie własnego środka transportu w postaci, nieco już wysłużonego, tarpana. Niestety przykry wypadek w dniu 24 listopada 1983 r. pozbawiło pracowników poradni samochodu. Na szczęście większość podróżujących osób nie doznała istotnych obrażeń. Jednak znacząco utrudniło to dalsze prowadzenie pracy w terenie.

W roku 1984 funkcję dyrektora, po przejściu na emeryturę Wacława Kozłowskiego, objęła Jadwiga Jędrys. W 1992 roku zastąpiła ją na tym stanowisku Renata Gramowska.

Początek lat 90 – tych w związku z zachodzącymi przemianami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi wyznaczał nową rolę i zadania poradnictwa. 15 września 1993 r. Poradnia Wychowawczo – Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Nowy statut określił, iż celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Cele te realizowane są przez prowadzenie działalności terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy systemu oświaty Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tucholi stała się jednostką organizacyjną Powiatu Tucholskiego.

Wzrastająca liczba klientów, różnorodność zadań oraz zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc warunkowały konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego oraz poszerzania oferty pomocy bezpośredniej. Wymagała również lepszych warunków lokalowych. Udało się je zapewnić dzięki pozyskaniu nowej siedziby, znajdującej się w samym centrum miasta, przy Placu Wolności 23, gdzie poradnia przeniosła się 1 marca 1999 r.

Placówka miała do dyspozycji 120 m kw. powierzchni. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników, ich własnej pracy poradnia uzyskała przyjazny, schludny i barwny wystrój. Jedynym mankamentem było usytuowanie poradni na II piętrze budynku, bez windy, co utrudniało dostęp do niej osobom niepełnosprawnym ruchowo. Polepszenie warunków lokalowych umożliwiło również rozszerzenie oferty poradni o nowe formy pracy, szczególnie w zakresie terapii, rewalidacji i profilaktyki. W nowej siedzibie poradnia świętowała jubileusz 30-lecia funkcjonowania.

Znaczący wpływ na wielkie zaangażowanie zespołu w pracę miała dyr. Renata Gramowska, która pełniła swoją funkcję nieprzerwanie do roku 2018 i była najdłużej urzędującym dyrektorem poradni (26 lat). Ponad połowa okresu jubileuszowego.

Osoba wyjątkowa, jako dyrektor i diagnosta obdarzona intuicją i mądrością życiową. Znacząco przyczyniła się do rozwoju poradnictwa w powiecie tucholskim. Z oddaniem współpracowała ze szkołami, poradniami w województwie kujawsko – pomorskim, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Poza prowadzeniem poradni pomagała w powstaniu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, powołała do działania świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci specjalnej troski działającą początkowo przy naszej poradni, a obecnie prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski. Również dzięki zaangażowaniu, usilnym staraniom i zdolnościom menadżerskim dyr. Renaty Gramowskiej stało się możliwe dalsze rozwijanie poradni i kolejne polepszenie jej warunków lokalowych. Podjęła ona trud budowy nowej siedziby poradni i tak powstał obecny budynek przy ul. Piastowskiej 30a. Jest to samodzielna siedziba, w budynki dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmieniły się znacząco warunki pracy specjalistów, a dla klientów poradni podniósł się komfort korzystania z usług.

W 2009 r. Poradnia uzyskała samodzielność w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących i dla dzieci z autyzmem. Wiązało się to również z koniecznością podejmowania różnorodnych form doskonalenia zawodowego pracowników oraz współpracy z placówkami specjalistycznymi.

Na przestrzeni wielu lat kierowania placówką Renata Gramowska doprowadziła do znaczącego wzrostu liczby specjalistów pracujących w poradni. Kadrę obecnie stanowi 12 pracowników merytorycznych: 6 psychologów, 4 pedagogów, 2 logopedów oraz 1 pracownik administracji, 2 obsługi (po ½ etatu). Poradnią kieruje dyr. Hanna Klinger.

O organizację interesujących szkoleń, atrakcyjnych i przydatnych form doskonalenia dba Lucyna Witkowska, która odpowiedzialna jest za Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2019 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl