Deratyzacja na obszarze sołectw gminy Lubiewo

8 marca 2018   Lubiewo     Komentarze: 0

Deratyzacja zostanie przeprowadzona na obszarze sołectw Gminy Lubiewo w dniach od 15 marca do 31 marca 2018 r. i jest obowiązkowa deratyzacja.

1. Deratyzacji podlegają:

 • obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, obiekty gospodarcze, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki wielolokalowe;
 • domy mieszkalne i obiekty gospodarcze nieprzyłączone do sieci kanalizacyjnej;
 • zabudowane miejsca na pojemniki i kontenery służące do zbierania odpadów komunalnych;
 • pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich.

2. Właściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu lub inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w pkt 2, a w budynkach wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, także osoby sprawujące zarząd nad nieruchomościami wspólnymi lub właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany, zobowiązani są do przeprowadzenia w terminie określonym w pkt 1 deratyzacji na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej uprawnionemu podmiotowi, który dokona wyłożenia i zebrania trutek w obiektach i urządzeniach wymienionych w pkt 2.

3. Osoby i jednostki wymienione w pkt 3 obowiązane są do usunięcia z obiektów i urządzeń objętych deratyzacją przed rozpoczęciem deratyzacji, odpadów powstałych

w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także innych zanieczyszczeń, w szczególności tych mogących stanowić pożywienie

dla gryzoni.

4. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi, zwierząt domowych i gospodarskich w czasie deratyzacji należy:

 • wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu trutki;
 • w miejscu wyłożenia trutki umieścić informacje ostrzegawcze o treści:
  „Uwaga! Wyłożona trutka przeciw gryzoniom.
  Niebezpieczeństwo otrucia ludzi i zwierząt”
 • pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia trutką oraz ściśle je nadzorować i nie pozostawiać bez opieki;
 • zadbać, aby w czasie trwania deratyzacji zwierzęta domowe trzymane były pod zamknięciem;
 • w przypadku zatrucia niezwłocznie skierować osoby chore do najbliższego punktu pomocy medycznej.

5. Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzić w następujący sposób:

 • w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem należytej ostrożności, należy wyłożyć trutkę na wodoodpornych podstawkach, zapobiegających rozsypywaniu się trutki.
 • miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją o truciźnie i dacie jej wyłożenia;
 • miejsca wyłożenia trutek powinny być stale nadzorowane;
 • po zakończeniu deratyzacji trutkę należy zebrać.

6. W przypadku stwierdzenia obecności gryzoni, należy przeprowadzić zabieg deratyzacyjny polegający na:

 • dalszym systematycznym wykładaniu trutki, aż do momentu kiedy przestanie być zjadana;
 • zebraniu padłych gryzoni i resztek nieskonsumowanej trutki.

7. Gryzonie padłe podczas deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację w ciągu 12 godzin.

8. Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu wykroczeń kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Źródło: UG Lubiewo

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2018 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl